Silbernes Schachbrett 2023

Silbernes Schachbrett 2023

Paarungen der 1. Runde (20.01.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
1 Bloom,Peter      – 
2 Böckmann,Dirk 17 Lachmuth,Matthias ½ – ½
3 Winkelsett,Carsten 16 Börger,Maurice 1 – 0
4 Krumbeck,Holger 15 Börger,Andreas 0 – 1
5 Merschkötter,Peter 14 Sperling,Rainer 1 – 0
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 13 Welling,Heinz 1 – 0
7 Weber,Stefan 12 Utmann,Peter 0 – 1
8 Röwekamp,André 11 Röwekamp,Helmut – – –
9 Wöste,Georg,Dr. 10 Walther,Georg ½ – ½
 
Paarungen der 2. Runde (27.01.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
10 Walther,Georg      – 
11 Röwekamp,Helmut 9 Wöste,Georg,Dr. ½ – ½
12 Utmann,Peter 8 Röwekamp,André 1 – 0
13 Welling,Heinz 7 Weber,Stefan 1 – 0
14 Sperling,Rainer 6 Holtmannspötter,Michael,Dr – – +
15 Börger,Andreas 5 Merschkötter,Peter 1 – 0
16 Börger,Maurice 4 Krumbeck,Holger 1 – 0
17 Lachmuth,Matthias 3 Winkelsett,Carsten – – –
1 Bloom,Peter 2 Böckmann,Dirk 0 – 1
 
Paarungen der 3. Runde (03.02.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
4 Krumbeck,Holger      – 
5 Merschkötter,Peter 3 Winkelsett,Carsten – – +
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 2 Böckmann,Dirk ½ – ½
7 Weber,Stefan 1 Bloom,Peter ½ – ½
8 Röwekamp,André 17 Lachmuth,Matthias 1 – 0
9 Wöste,Georg,Dr. 16 Börger,Maurice – – –
10 Walther,Georg 15 Börger,Andreas – – –
11 Röwekamp,Helmut 14 Sperling,Rainer ½ – ½
12 Utmann,Peter 13 Welling,Heinz 0 – 1
 
Paarungen der 4. Runde (10.02.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
11 Röwekamp,Helmut      – 
12 Utmann,Peter 10 Walther,Georg 0 – 1
13 Welling,Heinz 9 Wöste,Georg,Dr. + – –
14 Sperling,Rainer 8 Röwekamp,André 0 – 1
15 Börger,Andreas 7 Weber,Stefan 1 – 0
16 Börger,Maurice 6 Holtmannspötter,Michael,Dr – – +
17 Lachmuth,Matthias 5 Merschkötter,Peter – – +
1 Bloom,Peter 4 Krumbeck,Holger 0 – 1
2 Böckmann,Dirk 3 Winkelsett,Carsten ½ – ½
 
Paarungen der 5. Runde (17.02.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
2 Böckmann,Dirk      – 
3 Winkelsett,Carsten 1 Bloom,Peter 1 – 0
4 Krumbeck,Holger 17 Lachmuth,Matthias + – –
5 Merschkötter,Peter 16 Börger,Maurice 1 – 0
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 15 Börger,Andreas ½ – ½
7 Weber,Stefan 14 Sperling,Rainer – – +
8 Röwekamp,André 13 Welling,Heinz 1 – 0
9 Wöste,Georg,Dr. 12 Utmann,Peter + – –
10 Walther,Georg 11 Röwekamp,Helmut 0 – 1
 
Paarungen der 6. Runde (10.03.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
14 Sperling,Rainer      – 
15 Börger,Andreas 13 Welling,Heinz 1 – 0
16 Börger,Maurice 12 Utmann,Peter ½ – ½
17 Lachmuth,Matthias 11 Röwekamp,Helmut – – +
1 Bloom,Peter 10 Walther,Georg 0 – 1
2 Böckmann,Dirk 9 Wöste,Georg,Dr. 0 – 1
3 Winkelsett,Carsten 8 Röwekamp,André 1 – 0
4 Krumbeck,Holger 7 Weber,Stefan 1 – 0
5 Merschkötter,Peter 6 Holtmannspötter,Michael,Dr ½ – ½
 
Paarungen der 7. Runde (17.03.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
3 Winkelsett,Carsten      – 
4 Krumbeck,Holger 2 Böckmann,Dirk – – +
5 Merschkötter,Peter 1 Bloom,Peter 1 – 0
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 17 Lachmuth,Matthias – – –
7 Weber,Stefan 16 Börger,Maurice 0 – 1
8 Röwekamp,André 15 Börger,Andreas – – +
9 Wöste,Georg,Dr. 14 Sperling,Rainer – – +
10 Walther,Georg 13 Welling,Heinz 1 – 0
11 Röwekamp,Helmut 12 Utmann,Peter 1 – 0
 
Paarungen der 8. Runde (24.03.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
12 Utmann,Peter      – 
13 Welling,Heinz 11 Röwekamp,Helmut + – –
14 Sperling,Rainer 10 Walther,Georg ½ – ½
15 Börger,Andreas 9 Wöste,Georg,Dr. + – –
16 Börger,Maurice 8 Röwekamp,André 1 – 0
17 Lachmuth,Matthias 7 Weber,Stefan – – +
1 Bloom,Peter 6 Holtmannspötter,Michael,Dr – – –
2 Böckmann,Dirk 5 Merschkötter,Peter ½ – ½
3 Winkelsett,Carsten 4 Krumbeck,Holger – – –
 
Paarungen der 9. Runde (31.03.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
5 Merschkötter,Peter      – 
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 4 Krumbeck,Holger 1 – 0
7 Weber,Stefan 3 Winkelsett,Carsten – – +
8 Röwekamp,André 2 Böckmann,Dirk + – –
9 Wöste,Georg,Dr. 1 Bloom,Peter – – +
10 Walther,Georg 17 Lachmuth,Matthias + – –
11 Röwekamp,Helmut 16 Börger,Maurice ½ – ½
12 Utmann,Peter 15 Börger,Andreas 0 – 1
13 Welling,Heinz 14 Sperling,Rainer 0 – 1
 
Paarungen der 10. Runde (21.04.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
13 Welling,Heinz      – 
14 Sperling,Rainer 12 Utmann,Peter  – 
15 Börger,Andreas 11 Röwekamp,Helmut  – 
16 Börger,Maurice 10 Walther,Georg  – 
17 Lachmuth,Matthias 9 Wöste,Georg,Dr.  – 
1 Bloom,Peter 8 Röwekamp,André  – 
2 Böckmann,Dirk 7 Weber,Stefan  – 
3 Winkelsett,Carsten 6 Holtmannspötter,Michael,Dr  – 
4 Krumbeck,Holger 5 Merschkötter,Peter  – 
 
Paarungen der 11. Runde (28.04.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
6 Holtmannspötter,Michael,Dr      – 
7 Weber,Stefan 5 Merschkötter,Peter  – 
8 Röwekamp,André 4 Krumbeck,Holger  – 
9 Wöste,Georg,Dr. 3 Winkelsett,Carsten  – 
10 Walther,Georg 2 Böckmann,Dirk 0 – 1
11 Röwekamp,Helmut 1 Bloom,Peter  – 
12 Utmann,Peter 17 Lachmuth,Matthias  – 
13 Welling,Heinz 16 Börger,Maurice  – 
14 Sperling,Rainer 15 Börger,Andreas 0 – 1
 
Paarungen der 12. Runde (05.05.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
15 Börger,Andreas      – 
16 Börger,Maurice 14 Sperling,Rainer  – 
17 Lachmuth,Matthias 13 Welling,Heinz  – 
1 Bloom,Peter 12 Utmann,Peter  – 
2 Böckmann,Dirk 11 Röwekamp,Helmut ½ – ½
3 Winkelsett,Carsten 10 Walther,Georg  – 
4 Krumbeck,Holger 9 Wöste,Georg,Dr. ½ – ½
5 Merschkötter,Peter 8 Röwekamp,André  – 
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 7 Weber,Stefan  – 
 
Paarungen der 13. Runde (12.05.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
7 Weber,Stefan      – 
8 Röwekamp,André 6 Holtmannspötter,Michael,Dr  – 
9 Wöste,Georg,Dr. 5 Merschkötter,Peter  – 
10 Walther,Georg 4 Krumbeck,Holger  – 
11 Röwekamp,Helmut 3 Winkelsett,Carsten  – 
12 Utmann,Peter 2 Böckmann,Dirk  – 
13 Welling,Heinz 1 Bloom,Peter  – 
14 Sperling,Rainer 17 Lachmuth,Matthias  – 
15 Börger,Andreas 16 Börger,Maurice  – 
 
Paarungen der 14. Runde (19.05.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
16 Börger,Maurice      – 
17 Lachmuth,Matthias 15 Börger,Andreas  – 
1 Bloom,Peter 14 Sperling,Rainer  – 
2 Böckmann,Dirk 13 Welling,Heinz  – 
3 Winkelsett,Carsten 12 Utmann,Peter  – 
4 Krumbeck,Holger 11 Röwekamp,Helmut  – 
5 Merschkötter,Peter 10 Walther,Georg  – 
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 9 Wöste,Georg,Dr.  – 
7 Weber,Stefan 8 Röwekamp,André  – 
 
Paarungen der 15. Runde (26.05.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
8 Röwekamp,André      – 
9 Wöste,Georg,Dr. 7 Weber,Stefan  – 
10 Walther,Georg 6 Holtmannspötter,Michael,Dr  – 
11 Röwekamp,Helmut 5 Merschkötter,Peter 0 – 1
12 Utmann,Peter 4 Krumbeck,Holger  – 
13 Welling,Heinz 3 Winkelsett,Carsten  – 
14 Sperling,Rainer 2 Böckmann,Dirk ½ – ½
15 Börger,Andreas 1 Bloom,Peter  – 
16 Börger,Maurice 17 Lachmuth,Matthias  – 
 
Paarungen der 16. Runde (02.06.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
17 Lachmuth,Matthias      – 
1 Bloom,Peter 16 Börger,Maurice  – 
2 Böckmann,Dirk 15 Börger,Andreas  – 
3 Winkelsett,Carsten 14 Sperling,Rainer  – 
4 Krumbeck,Holger 13 Welling,Heinz  – 
5 Merschkötter,Peter 12 Utmann,Peter  – 
6 Holtmannspötter,Michael,Dr 11 Röwekamp,Helmut  – 
7 Weber,Stefan 10 Walther,Georg  – 
8 Röwekamp,André 9 Wöste,Georg,Dr.  – 
 
Paarungen der 17. Runde (16.06.2023)
TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
9 Wöste,Georg,Dr.      – 
10 Walther,Georg 8 Röwekamp,André 0 – 1
11 Röwekamp,Helmut 7 Weber,Stefan 1 – 0
12 Utmann,Peter 6 Holtmannspötter,Michael,Dr  – 
13 Welling,Heinz 5 Merschkötter,Peter  – 
14 Sperling,Rainer 4 Krumbeck,Holger  – 
15 Börger,Andreas 3 Winkelsett,Carsten  – 
16 Börger,Maurice 2 Böckmann,Dirk  – 
17 Lachmuth,Matthias 1 Bloom,Peter  – 

Silbernes Schachbrett 2023

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer
1 Börger,Andreas 1733 10 8 1 0 8.5 33.25
2 Böckmann,Dirk 1679 11 3 6 2 6.0 24.00
3 Merschkötter,Peter 1668 9 5 2 2 6.0 22.25
4 Röwekamp,Helmut 1607 11 4 4 2 6.0 18.50
5 Holtmannspötter,Michael,D 1629 9 4 3 0 5.5 26.25
6 Winkelsett,Carsten 1592 8 5 1 0 5.5 21.00
7 Röwekamp,André 1600 10 5 0 4 5.0 20.00
8 Walther,Georg   10 4 2 3 5.0 12.50
9 Sperling,Rainer 1469 10 3 3 4 4.5 17.50
10 Börger,Maurice 1264 9 3 2 3 4.0 14.25
11 Welling,Heinz 1223 9 4 0 5 4.0 13.50
12 Wöste,Georg,Dr. 1803 10 2 3 4 3.5 15.75
13 Krumbeck,Holger 1291 9 3 1 4 3.5 5.25
14 Utmann,Peter 1410 8 2 1 5 2.5 8.50
15 Bloom,Peter 1077 8 1 1 5 1.5 4.25
16 Weber,Stefan 1131 10 1 1 8 1.5 1.25
17 Lachmuth,Matthias 1652 9 0 1 6 0.5 3.00